Regna Hembygdsförening
av
Sigvard Lindqvist

 

 

Regna är en socken med ca. 650 personer. En del bosatta i Igelfors, en del i Regnabyn och sedan utbredda på gårdar i norr, söder, öst och väst. Ett omfattande föreningsliv utövas av dessa få själar: Hembygdsförening, Bygdegårdsförening, Röda Kors, LRF, Idrottsförening, Frikyrkoförsamling och det relativt nystartade Regna och Igelfors Byaråd. Det är som synes en konkurrens om själarna. Det här skall handla om en av de äldre föreningarna nämligen hembygds­föreningen. Hembygdsgården har inom sitt område 14 större och mindre byggna­der på en höjd med utsikt över sjön Regnaren, Vita huset, kyrkan, vandrarhemmet och Bratteberg - den gamla gästgivaregården.

 

Hembygdsföreningen bildades 1930 och har idag 280 medlemmar. Ur­sprunget till hembygdsgården består av tre byggnader, som tillhörde arrendestället Kyrkbyn under kyrkan. Sedan arrendatorn Erik Karlsson 1937 flyttat till annan bo­stad upplät kyrkan 1938 området till att bli Regna hymbygdsgård. Mangårdsbygg­naden och loftboden mittemot är från 1733 respektive 1744. En källarbod nedanför är av senare datum. De byggnader som sedan tillkommit fram till 1961 har skänkts av olika markägare från trakten. Därefter var hembygdsgården oförändrad till 1992, då vi av Brevens Bruk AB fick en logbyggnad från Bränntorp. Den återupp­byggdes av elever från Bergska skolans byggnadstekniska gymnasielinje i Fin­spång. Först byggdes under logen ett källarplan, där vi har färdigställt ett arkivrum, brandsäkert och med klimatanläggning.

 

På andra sidan gamla landsvägen gränsande till hembygdsgården ligger Planberget, en mindre fastighet med bostadshus, ladugård med vidhängande loge. En liten utbyggnad på ladugården inrymmer svinstia vägg i vägg med dasset. Fas­tigheten är från tidigt 1800-tal. Allmänna arvsfonden avstod 1991 denna fastighet till förmån för Regna Hembygdsförening. Det handlar om ett renoveringsobjekt som är påbörjat och som vi hoppas kunna fortsätta med. Genom ett gåvobrev från Finspångs kommun är även Bottens skolhus sedan 1993 under föreningens beskydd. Byggnaden uppfördes 1911 i jugendstil och är till det yttre intakt. Inomhus har ett par utrymmen under 1940-talet fått ma­sonit på väggarna. Tomtmarken ägs av Brevens Bruk AB. Under 1997 ansökte fö­reningen hos länsstyrelsen att få skolhuset förklarat som byggnadsminne. Efter tillkomsten av Planberget och Bottenskolan har vi nu 18 byggnader.

 

Under 90-talet har vi haft stor hjälp av duktiga ALU-anställda. Vi fick ut­fört rödfärgning och övrig målning av alla våra byggnader och även taken om­sedda. Dessutom fick vi uppfört ett 35 m2 stort skjul som inrymmer spånhyvel och råoljemotor. En mångkunnig ALU-anställd, med el-behörighet, bytte ut en hel del gamla elledningar. Han var även kunnig fotograf och fotograferade av 3 500 gamla bilder. Bilderna är nu satta i system och i stort sett identifierade.

 

Södra Skogsägarna har skänkt 10 000 kronor till en ny gärdesgård vid hembygdsgården. Hitintills har vi byggt 250 meter, återstår nu endast 50 meter. Vi har medlemmar som sysslar med torp inventering, som underlag for torpskyltningar. Det visar att det finns runt 300 torpgrunder. Av dessa har vi satt upp skyltar vid ca 80 st. Skogsvårdsstyrelsen och en del medlemmar har lämnat ekonomiskt bidrag.

 

Vi återvänder till 1930. Som pionjärer i föreningen vill vi särskilt nämna följande personer:

Axel Eriksson, som var föreningens allt i allo. Han cyklade omkring i bygden och samlade in de flesta av våra ca. 3 000 föremål. Hans hörsel var starkt nedsatt och han var därför alltid inställd på att alla sa' "ja" då han tiggde föremål. Det berättas att han kröp under logbottnar, bodar och i allehanda skrymslen på jakt efter gamla föremål. Han avled 1961.

 

Adolf Guditz, en annan kämpe kom från Stockholm 1923, var lärare i Bottens skola fram till pensioneringen 1959. Han var föreningens ordförande fram till första årsmötet då han blev sekreterare, ett uppdrag som han innehade till sin död 43 år senare. Vill särskilt nämna hans mycket intressanta bandade intervjuer med gamla Regnabor. Bandningarna är från början av 1950-talet då intervjuoffren var mellan 80 och 90 år.

Herbert Larsson, f.d. häradshövding var samma andas man, rodd i Regna men var en tid verksam på annan ort. Återkom senare och ägnade en stor del av sin tid till forskning i Regnabygdens historia. Han avled 1974.

 

Gemensamt för de här tre personerna är att de Var för sig lämnat en stor mängd arkivalier. Ett antal kvinnor i föreningen har sedan dess ~ort ett omfat­tande arbete med att iordningställa alla handlingar. För ett par år sedan var det hela klart och finns nu i tre fristående samlingar med var sitt sökregister. När det gäller nutida dokumentation så försiggår även det.

 

Föreningen genomför årligen återkommande program såsom torpvand­ringar, hembygdsfest med spelmansstämma, öppet hus och en höstträff. Sedan mer än 20 år hyr Regna Rödakorskrets hembygdsgården för "Regna Marken" som bru­kar besökas av 6-7000 personer.

 

Till slut ett konstaterande att vi nog har för många byggnader och for få aktiva medlemmar, många bor ute i förskingringen. Dessutom börjar åldern ta ut sin rätt. Men vi fortsätter att arbeta framåt och bakåt efter bästa förmåga.

              

 

 

 

Infört av Valter Pettersson mars 2002.

Till Valters startsida